Phong Pháo Tết

07:58AM 25/01/2017

Thu Thập Pháo

 1. Thời gian và đối tượng:
 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 25/1/2017 – 24h ngày 28/2/2017
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 60
 1. Mô tả:
 • ​​NPC liên quan: 

Tên NPC

Hình ảnh

Ghi chú

Đại Thần Tài

 

Vị Trí: trung tâm các thành thị

Chức năng:

 • Đổi mâm ngũ quả
 • Ghép ngũ quả
 • Ghép nguyên liệu

Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h ngày 28/2/2017

 • Vật Phẩm:

Vật phẩm

Nguồn gốc

Số lượng

Lưu ý

Bao lì xì

Đánh quái cấp 60 trở lên

1

Đánh quái đúng cấp thì mới rơi ra nguyên liệu

Thiệp

Tiêu diệt 1 boss sát thủ

5

Chỉ người kết thúc và hoàn thành nhiệm vụ mới nhận được.
Các thành viên trong party hoàn thành nhiệm vụ không nhận được

Tiêu diệt 1 boss Phong lăng độ

10

 

Tham gia tống kim nhận được

Thắng: 10
Thua: 5

Người chơi phải đạt 1000 điểm tích lũy tống kim trở lên mới nhận được

 

 1. Tỉ lệ mở bao lì xì:

 

Tên Vật Phẩm

Phần thưởng

Số Lượng

Bao lì xì

Pháo tiểu

1

Pháo trung

1

Pháo đại

1

Cây Bút

1

Mãng Cầu

1

 

Tên Vật Phẩm

Phần thưởng

Số Lượng

Giá bán

Túi nguyên liệu

Pháo đại

25

1 tiền đồng

Túi Trái Cây

Mãng Cầu

5

5  tiền đồng

 

 1. Công thức ghép:

Tên vật phẩm

Công thức

Phong pháo tiểu

 

5 Pháo tiểu + 1 vạn

Phong pháo trung

5 Pháo Trung + 5 vạn

Phong pháo đại

 

5 Pháo Đại + 5 tiền đồng

Thiệp chúc tết

5 Thiệp + 5 Cây Bút

 

 

 

 1. Giới hạn sử dụng:

 

 

Tên vật phẩm

Giới hạn kinh nghiệm

Châu Giang và Thiên Sơn

Ngũ hành Sơn

Phong Pháo Tiểu

500 triệu

500 triệu

Phong Pháo Trung + Phong Pháo Đại

15 Tỷ

4,5 Tỷ

Bánh tét

Giới hạn khi max phong pháo trung và phong pháo đại thêm 500 triệu. Sử dụng được 6 cái

Giới hạn khi max phong pháo trung và phong pháo đại thêm 300 triệu. Sử dụng được 6 cái

Thiệp Chúc Tết

1 Tỷ

500 Triệu

 

Lưu ý:

 1. Phần thưởng EXP:

 

 

Tên Vật phẩm

Loại phần thưởng

Phần thưởng

Server Châu Giang và Thiên Sơn

Server Ngũ hành Sơn

Phong Pháo Tiểu

Kinh nghiệm

200.000 exp

100.000 exp

Vật phẩm

1 Thiệp Chúc Mừng

1 Thiệp Chúc Mừng

Phong Pháo Trung

Kinh Nghiệm

500.000 exp

150.000 exp

600.000 exp

200.000 exp

800.000 exp

300.000 exp

Phong Pháo Đại

Kinh Nghiệm

1.000.000 exp

400.000 exp

1.500.000 exp

500.000 exp

2.000.000 exp

600.000 exp

Vật phẩm

Bên dưới

Thiệp Chúc Tết

Kinh Nghiệm

500.000 exp

150.000 exp

600.000 exp

200.000 exp

800.000 exp

300.000 exp

 
 1. Phần thưởng đạt mốc các vật phẩm.

*        Phần thưởng đạt mốc: Phong pháo trung và phong pháo đại

-Châu Giang và Thiên Sơn:

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

HSD

1.000.000.000 Exp

Mặt nạ tướng quân

2

7 ngày

Thần bí lễ bao

1

 

5.000.000.000 Exp

Mặt nạ nguyên soái

2

7 ngày

Thần bí khoáng thạch

1

 

Thần bí lễ bao

3

 

10.000.000.000 Exp

Mảnh mặt nạ vương giả

2

Khóa Vĩnh Viễn

Mảnh càn khôn giới chỉ (1/100)

2

Khóa Vĩnh Viễn

Mình ấn hồi ức sơ cấp (1/10)

2

Khóa Vĩnh Viễn

 

 

                                -Server Ngũ Hành Sơn:

 

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

HSD

200.000.000 Exp

Mặt nạ tướng quân

1

7 ngày

Định quốc ô sa phát quán

1

 

1.000.000.000 Exp

Mặt nạ nguyên soái

1

7 ngày

Định Quốc Tử Đằng Hộ uyển

1

 

Định quốc xích quyên nhuyễn ngoa

1

 

2.000.000.000 Exp

Mặt nạ vương giả

1

14 ngày

Định quốc thanh sa trường sam

1

 

Định quốc ngân tầm yêu đái

1

 

 

*        Phần thưởng khi sử dụng riêng Phong Pháo Đại

-Châu Giang và Thiên Sơn:

 

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

HSD

500 cái

100000000 exp

1

 

Điểm hồi ức sơ cấp

10

Khóa Vĩnh Viễn  

Mặt nạ tướng quân

1

7 ngày

Mảnh thần mã: Phiên vũ

1

 

1000 cái

Mặt nạ nguyên soái

1

7 ngày

Thần bí lễ bao

2

 

Điểm hồi ức sơ cấp

20

Khóa Vĩnh Viễn  

Mảnh thần mã: Phiên vũ

3

 

2500 cái

Mảnh mặt nạ vương giả

2

Khóa Vĩnh Viễn  

Thần bí khoáng thạch

1

 

Tạo hoá càn khôn

2

Khóa Vĩnh Viễn  

Thần bí lễ bao

2

 

Mảnh thần mã: Phiên vũ

5

 

4000 cái

Mảnh vô danh chỉ hoàn (1/100)

5

Khóa Vĩnh Viễn  

Mảnh vô danh giới chỉ  (1/100)

5

Khóa Vĩnh Viễn 

Mảnh ấn hồi ức sơ cấp (1/10)

2

Khóa Vĩnh Viễn 

5000 cái

Túi binh khí

1

14 ngày

Tạo hoá càn khôn

3

Khóa Vĩnh Viễn 

Thiên long lệnh cao cấp (14400 phút)

1

Khóa Vĩnh Viễn 

8000 cái

[Định thời] Thế túc kim giới

1

21 ngày (Tạo hóa càn khôn có thể gia hạn được)

[Định thời] Thế túc ngân giới

1

21 ngày (Tạo hóa càn khôn có thể gia hạn được)

10000 cái

Mảnh càn khôn giới chỉ (1/100)

5

Khóa Vĩnh Viễn 

Điểm hồi ức sơ cấp

50

Khóa Vĩnh Viễn 

 

 

 

                -Server Ngũ Hành Sơn:

 

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

HSD

500 cái

50000000 exp

1

Khóa Vĩnh Viễn

Mặt nạ tướng quân

1

7 ngày

1000 cái

Mặt nạ nguyên soái

1

7 ngày

Hồng ảnh thẩm viên uyên

1

15 ngày

2500 cái

Hổng ảnh kiếm bài

1

15 ngày

Tạo hoá càn khôn

1

Khóa Vĩnh Viễn

4000 cái

Hồng ảnh mục túc

1

15 ngày

Hổng ảnh tụ chiêu

1

15 ngày

Tạo hoá càn khôn

1

Khóa Vĩnh Viễn

5000 cái

Rương An Bang

1

Khóa Vĩnh Viễn

Tạo hoá càn khôn

1

Khóa Vĩnh Viễn

Thiên long lệnh cao cấp (14400 phút)

1

Khóa Vĩnh Viễn

8000 cái

[Định thời] Thế túc kim giới

1

21 ngày (Tạo hóa càn khôn có thể gia hạn được)

[Định thời] Thế túc ngân giới

1

21 ngày(Tạo hóa càn khôn có thể gia hạn được)

10000 cái

Rương An Bang

1

Không Khoá

Tạo hoá càn khôn

2

Khóa Vĩnh Viễn

Thiên long lệnh cao cấp (14400 phút)

1

Khóa Vĩnh Viễn

 

 

*        Phần thưởng đạt mốc đặc biệt :  

-Châu Giang và Thiên Sơn:

Điều kiện

Phần thưởng

Số Lượng

Sử dụng ngẫu nhiên nhận được

Khi sử dụng max 4 loại vật phẩm gồm: Phong pháo tiểu, Phong Pháo Trung, Phong Pháo Đại, Thiệp Chúc Tết

Hành hiệp lễ bao

3

Càng Khôn Song Tuyệt Bội

Mảnh Phiên Vũ

Mảnh Mặt Nạ Vương Giả

Tam bảo tinh đấu thiên

2

Hạn dùng 14 ngày

Mảnh càn khôn giới chỉ (1/100)

5

Khóa Vĩnh Viễn

 

                         -Ngũ Hành Sơn:

Điều kiện

Phần thưởng

Số Lượng

HSD

Khi sử dụng max 4 loại vật phẩm gồm: Phong pháo tiểu, Phong Pháo Trung, Phong Pháo Đại, Thiệp Chúc Tết

Rương An Bang

1

Khóa Vĩnh Viễn

Càn khôn song tuyệt bội

1

Hạn dùng 14 ngày

*      Vật Phẩm khi sử dụng

                                 Khi các chư vị sử dụng vật phẩm Phong pháo đại có cơ hội nhận được thêm các phần thưởng sau đây:

 Châu Giang và Thiên Sơn:Bổn Trại Chủ kính bút!
Tin đã đăng
Phong Pháo Tết [07:58AM 25/01/2017]
Mâm Ngũ Quả [07:52AM 25/01/2017]
Top
Vô Gian Phất Vân Ti đái
Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
Cập Phong Tam Thanh Phù 
Tứ Không Giáng Ma Giới đao
U Lung Kim Xà Phát đái
Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao
Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu
Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm
Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái
Mảnh Cập Phong Chân Vũ Kiếm (1/100)
Mảnh Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái (1/100)
Mảnh Minh ảo Hủ Cốt Hộ Uyển (1/100)
Mảnh Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy (1/100)
Mảnh Tứ Không Tử Kim Cà Sa (1/100)
Mảnh Vô Gian ỷ Thiên Kiếm (1/100)
Mảnh Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết (1/100)
Mảnh Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái (1/100)
Mảnh Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển (1/100)
Mảnh Vô Ma Ma Ni Quán (1/100)
Mảnh Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển (1/100)
Mảnh Minh ảo U Độc ám Y (1/100)
Mảnh Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp (1/100)
Mảnh Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên Uyển (1/100)
Mảnh Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh thủ (1/100)
Mảnh Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu (1/100)
Mảnh Đồng Cừu Kháng Long Hộ Yển (1/100)
Mảnh Vô Gian Phất Vân Ti đái (1/100)
Mảnh Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương (1/100)
Mảnh Phục Ma Tử Kim Côn (1/100)
Mảnh Cập Phong Tam Thanh Phù